gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Lata Mangeshkar Hridayanath Mangeshkar Dhanwaan (1980) 
gaIta lataa maMgaoSakr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr Qanavaana 


maaohbbata ka taallaUk, Saana_Aao_SaaOkta sao nahIM haotaa
yao saaOda eosaa saaOda hOM, jaao daOlata sao nahIM haotaa

kuC laaoga maaohbbata kao byaaopaar samaJatao hOM
duinayaa^M kao iKalaaOnaaoM ka baajaar samaJatao hOM

daOlata ka naSaa [na kao kuC [tanaa jyaada hOM
duinayaa^M kI hr [k Saya kao, paanao ka [rada hOM
Apanao kao dao Aalama ka mauKtaar samaJatao hOM

idla @yaa hOM, vafa @yaa hOM, yao laaoga naa samaJaoMgao
imaTnao kI Ada @yaa hOM, yao laaoga naa samaJaoMgao
hr Sa@sa kao ibaknao par, taOyyaar samaJatao hOM

kihe BaI taao [na jaOsao idladaraoM kao @yaa kihe
majabaUr hOM Aadta sao, baocaaraoM kao @yaa kihe
hma eosao idmaagaaoM kao, ibamaar samaJatao hOM