gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Pt. Narendra Sharma Lata Mangeshkar Sudheer Phadke Bhabhi Ki Chudiyan (1961) 
gaIta paM. naroMd` Samaa- lataa maMgaoSakr sauQaIr fDko BaaBaI kI cauDIyaa^M 


jyaaotaI klaSa Clako
hue gaulaabaI, laala saunahro
rMga dla baadla ko

Gar AaMgana vana ]pavana ]pavana
krtaI jyaaotaI AmaRta ko paUjana
maMgala GaT Zlako, jyaaotaI klaSa Clako

paata paata ibarvaa hiryaalaa
QartaI ka mauKa huAa ]jaalaa
saca sapanaoM kla ko, jyaaotaI klaSa Clako

]Xaa nao AaMcala fOlaayaa
fOlaI sauKa kI SaItala Cayaa
naIcao AaMcala ko, jyaaotaI klaSa Clako

jyaaotaI yaSaaoda QartaI gaOyyaa
naIla gagana gaaopaala knhOyyaa
Saamala CbaI Clako, jyaaotaI klaSa Clako