gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Lata Mangeshkar Jaidev Hum Dono (1961) 
gaIta lataa maMgaoSakr jayadova hma daonaao 


Allaa taorao naama, [-Svar taorao naama
saba kao sanmataI do Bagavaana

maaMgaaoM ka saoMdUr naa CUTo
maaM bahnaaoM kI AaMsa naa TUTo
doh ibanaa BaTko naa pa`aNa

Aao saaro jaga ko rKavaalao
inaba-la kao bala donaovaalao
balavaanaaoM kao do do &aana