gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Hasarat Jaipuri Mukesh Shankar Jaikishan Teesri Kasam (1966) 
gaIta hsarta jayapaurI maukoSa SaMkr jayaikSana taIsarI ksama 


duinayaa banaanao vaalao, @yaa taoro mana maoM samaayaI
kaho kao duinayaa^M banaayaI, taUnao kaho kao duinayaa^M banaayaI

kaho banaae taUnao maaTI ko pautalao
QartaI yao pyaarI pyaarI, mauKaDo yao ]jalao
kaho banaayaa taUnao duinayaa^M ka Kaolaa
ijasa maoM lagaayaa javaanaI ka maolaa
gaupacaupa tamaaSaa doKao, vaah ro taorI KaudayaI

taU BaI taao taDpaa haogaa mana kao banaakr
taufaM yao pyaar ka mana maoM CUpaakr
kao[- CbaI taao haogaI AaMKaaoM maoM taorI
AaMsaU BaI Clako haoMgao palakaoM sao taorI
baaola @yaa saUJaI tauJa kao, kaho kao pa`Ita jagaayaI

pa`Ita banaa ko taUnao jaInaa isaKayaa
hsanaa isaKaayaa, raonaa isaKaayaa
jaIvana ko paqa par maIta imalaae
maIta imalaa ko taUnao sapanao jagaae
sapanao jagaa ko taUnao, kaho kao do dI jaudayaI