gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Abhijeet
 
Alaka yaai&ak _ AiBajaIta

tauma AayaI taao hvaaAaoM mao ek naSaa hO
jaavaod AKtar,jaitana _ lailata,ifr BaI idla hO ihMdusqaanaI

vaada rha sanama
Anvar saagar,jaitana _ lailata,iKalaaDI (1992)


Alaka _ inaitana _ SabbaIr AiBajaIta Alaka yaai&ak _ hirhrna Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama