gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Hemlata
 
homalataa

AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao
rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna,AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao (1978)

taU [sa tarh sao maorI ijaMdgaI maoM Saaimala hOM
]Xaa Kannaa,Aapa taao eosao naa qao (1980)


homalataa _ maukoSa homalataa _ yaoSaUdasa