gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik
 
Alaka yaai&ak

idla dotaa hO rao rao duha[-, iksaI sao kao[- pyaar naa kro
kaitala Safa[-,AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)

jaanao iktanao idnaaoM ko baad
AanaMd baxaI,ema.ema.iPma,jaKma% (1998)

Saayaranaa saI hO ijaMdgaI
AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)


Alaka _ inaitana _ SabbaIr Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ hirhrna Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak _ AiBajaIta Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama