gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Udit Narayan
 
]idta naarayaNa

idvaanaa maO calaa, ]sao ZUMZnao, baDo pyaar sao
jaitana _ lailata,pyaar ikyaa taao Drnaa @yaa (1998)

jaadUBarI AaMKaaoMvaalaI saunaao
jaavaod AKtar,rajaoSa raoSana,dstak (1996)


AnauraQaa paaODvaala _ ]idta naarayaNa AaSaa _ ]idta naarayaNa Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa lataa _ ]idta naarayaNa
mahalaxmaI _ ]idta naarayaNa saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa