gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Satish Bhatia
 
sataISa BaaTIyaa

ha, maOnao BaI pyaar ikyaa, pyaar sao kba [nkar ikyaa
saumana klyaaNapaUr _ maukoSa,Barta vyaasa, baUMd jaao bana gayaI maaotaI (1967)

hrI hrI vasauMQara pao naIlaa naIlaa yao gagana
maukoSa,Barta vyaasa, baUMd jaao bana gayaI maaotaI (1967)