gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Ravindra Jain
 
rvaIMd` jaOna

Aaja sao pahlao, Aaja sao jyaada
yaoSaudasa,rvaIMd` jaOna, icatacaaor (1976)

AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao
homalataa,rvaIMd` jaOna, AiKayaaoM ko JaraoKaaoM sao (1978)

dao paMCI, dao itanako, khao lao ko calao hO kha
AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar,ema\.jaI.hSamata, tapasyaa (1975)

GauMgar} kI tarh , bajataa hI rha hU maO
ikSaaor kumaar,rvaIMd` jaOna, caaor macaayao Saaor (1974)

gaaorI taora gaaMva baDa pyaara, maOM taao gayaa maara
yaoSaudasa,rvaIMd` jaOna, icatacaaor (1976)

hr hsaIna caIja ka maO talabagaar hU
ikSaaor kumaar,rvaIMd` jaOna, saaOdagar (1973)

jaba idpa jalao Aanaa
homalataa _ yaoSaUdasa,rvaIMd` jaOna, icatacaaor (1976)

taora maora saaqa rho, taora maora saaqa rho
lataa maMgaoSakr,rvaIMd` jaOna, saaOdagar (1973)

taU jaao maoro saUr mao, saUr imalaa lao, saMga gaa lao
homalataa _ yaoSaUdasa,rvaIMd` jaOna, icatacaaor (1976)