gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Ravi
 
rvaI

yao hvaa, yao nadI ka iknaara
AaSaa _ mannaa Do,majar}h saultaanapaurI, Gar saMsaar

yao rataoM, yao maaOsama, nadI ka iknaara, yao caMcala hvaa
AaSaa _ ikSaaor,SaOlaoMd`, idllaI ka zga (1958)

yao jaulf Agar Kaula ko ibaKar jaae taao AcCa
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI, kajala (1965)1 |  2 |  3 |  Y |