gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Laxmikant Pyarelal
 
laxmaIkaMta pyaarolaala

yao idla tauma baIna khI lagataa nahI, hma @yaa kro
lataa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI, [jjata

yao jaao icalamana hOM, duSmana hOM hmaarI
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI, maohbaUba kI maohMdI (1971)

yao pahlao pyaar kI KauSabaU
lataa _ mahoMd` kpaUr, badlatao irStaoM (1978)

yao roSamaI jaulfo, yao SarbataI AaMKao
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI, dao rastao (1969)

yao jaulf kOsaI hOM, jaMjaIr jaOsaI hO
lataa _ rfI,AanaMd baxaI, ipayaa ka Gar (1972)

yao jaIvana hO, [sa jaIvana ka
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, ipayaa ka Gar (1972)1 |  2 |  3 |  K |  5 |  6 |  7 |