gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Baharen Phir Bhi Aayengi
 
baharoM ifr BaI AayaoMgaI

Aapa ko hsaIna r}Ka pao Aaja nayaa naUr hO
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar

badla jaae Agar maalaI, camana haotaa nahIM KaalaI
mahoMd` kpaUr, Aao. paI. nayyar

vaao hsa ko imalao hma sao
AaSaa Baaosalao,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar