gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jewel Thief (1967)
 
jvaola qaIf

AasamaaM ko naIcao, hma Aaja Apanao paICo
lataa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

idla paukaro Aa ro, Aa ro, Aa ro
lataa _ rfI,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na

r}laa ko gayaa sapanaa maora
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,saicanadova bama-na

yao idla naa haotaa baocaara, kdma naa haotao Aavaara
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na