gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dil Apana Aur Preet Parayee (1960)
 
idla Apanaa AaOr p`aIta parayaI

AjaIba dastaaM hOM yao
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

idla Apanaa AaOr pa`Ita parayaI
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

jaanao kha gayaI
maaohaommad rfI, SaMkr jayaikSana

maora idla Aba taora, Aao saajanaa
lataa maMgaoSakr, SaMkr jayaikSana