gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Pyar Ka Sagar (1961)
 
pyaar ka saagar

vafa ijana sao kI, baovafa hao gae
maukoSa,pa`oma Qavana,rvaI