gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Lal Patthar (1971)
 
laala patqar

gaIta gaataa hU^M maOM, gaunagaunaataU hU maOM
ikSaaor kumaar, SaMkr jayaikSana

]na ko Kayaala Aae taao Aatao calao gae
maaohaommad rfI,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana