gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ek Baar Muskura Do (1972)
 
ek baar mauskura dao

caohro sao jara AaMcala, jaba Aapanao sarkayaa
AaSaa _ maukoSa,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar

ek baar mauskura dao
AaSaa _ ikSaaor, Aao. paI. nayyar

iktanao ATla qao taoro [rado
ikSaaor kumaar, Aao. paI. nayyar

r}pa taora eosaa dpa-na maoM naa samaae
ikSaaor kumaar, Aao. paI. nayyar