gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Baton Baton Mein (1979)
 
baataaoM baataaoM maoM

kha tak yao mana kao AMQaoro ClaoMgao
ikSaaor kumaar,yaaogaoSa,rajaoSa raoSana

khtao saunatao baataao baataaoM mao, pyaar hao jaaegaa
AaSaa _ ikSaaor,Aimata Kannaa,rajaoSa raoSana

na baaolao tauma naa maOnao kuC kha
AaSaa _ Aimata kumaar,yaaogaoSa,rajaoSa raoSana