gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kal Aaj Aur Kal (1971)
 
kla Aaja AaOr kla

BaMvaro kI gauMjana hO maora idla
ikSaaor kumaar,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana