gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Prem Geet (1981)
 
p`aoma gaIta

AaAao imala jaae hma saugaMQa AaOr saumana kI tarh
AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr,[Midvar,jagajaIta isaMga

doKa laao Aavaaja do kr, paasa Apanao paaAaogao
AnauraQaa paaODvaala,[Midvar,jagajaIta isaMga

haozaoM sao Cu laao tauma
jagajaIta isaMga,[Midvar,jagajaIta isaMga