gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dushman (1998)
 
duSmana

Aavaaja dao hma kao, hma Kaao gae hO
lataa _ ]idta naarayaNa,AanaMd baxaI,]ttama isaMga

icaz\zI naa kao[- saMdosa, jaanao vaao kaOna saa dosa
jagajaIta isaMga,AanaMd baxaI,]ttama isaMga

icaz\zI naa kao[- saMdosa, jaanao vaao kaOna saa dosa
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,]ttama isaMga