gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Saagar (1985)
 
saagar

caohra hOM yaa caaMd iKalaa hOM
ikSaaor kumaar,jaavaod AKtar,rahUladova bama-na

saca maoro yaar hO, basa vahI pyaar hO
esa. paI. baalasauba`mhNyama,jaavaod AKtar,rahUladova bama-na

saagar iknaaro, idla yao paukaro
lataa _ ikSaaor,jaavaod AKtar,rahUladova bama-na

saagar iknaaro, saaMja savaoro
lataa _ ikSaaor,jaavaod AKtar,rahUladova bama-na