gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Awara (1951)
 
Aavaara

Aa jaaAao taD%patao hOM ArmaaM, Aba rata gaujarnaovaalaI hOM
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

Aavaara hU^M
maukoSa,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

dmaBar jaao ]Qar mauMh foro, Aao caMda
lataa _ maukoSa, SaMkr jayaikSana

Gar Aayaa maora pardosaI
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana

hma tauJa sao maaohbbata kr ko sanama
maukoSa, SaMkr jayaikSana