gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chhalia (1960)
 
Cilayaa

Dma Dma iDgaa iDgaa
maukoSa,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI

maoro TUTo hue idla sao, kao[- taao Aaja yao paUCo
maukoSa,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI

maorI jaana kuC BaI ikijae
lataa _ maukoSa,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI

taorI rahaoM maoM KaDo hOM idla qaama ko
lataa maMgaoSakr,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI