gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Hum Dil De Chuke Sanam (1999)
 
hma idla do cauko sanama

AaMKaaoM kI gaustaaiKayaaM maaMf hao
kivataa kRXNamaUtaI- _ kumaar saanaU,maohbaUba,[smaa[-la drbaar

caaMd CUpaa baadla maoM
Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa, [smaa[-la drbaar

hma idla do cauko sanama
[smaa[-la drbaar

JaaoMka hvaa ka Aaja BaI, jaulfo ]Dataa haogaa naa
[smaa[-la drbaar