gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kora Kagaz (1974)
 
kaora kagaja%

maora jaIvana kaora kagaja, kaora hI rh gayaa
ikSaaor kumaar,ema\.jaI.hSamata,klyaaNajaI AanaMdjaI