gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Mehbooba (1976)
 
MmaohbaUbaa

maoro naOnaa saavana Baadao, ifr BaI maora mana pyaasaa
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na

maoro naOnaa saavana Baadao
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,rahUladova bama-na