gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kagaz Ke Phool (1959)
 
kagaja% ko fula

doKaI jamaanao kI yaarI, ibaCDo saBaI baarI baarI
maaohaommad rfI,kOfI AaJamaI,saicanadova bama-na

va@ta nao ikyaa @yaa hsaIna isatama
gaItaa dtta,kOfI AaJamaI,saicanadova bama-na