gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Upkar (1967)
 
]pakar

idvaanaaoM sao yao mata paUCao
maukoSa,kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI

ksmao vaado pyaar vafa
mannaa Do,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

maoro doSa kI QartaI, saaonaa ]galao, ]galao ihro maaotaI
mahoMd` kpaUr,gaulaSana baavara,klyaaNajaI AanaMdjaI