gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dekh Kabira Roya (1957)
 
doKa kibara raoyaa

hma sao Aayaa naa gayaa, tauma sao baulaayaa naa gayaa
talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

kaOna Aayaa maoro mana ko d\vaaro, paayala kI Janakar ilae
mannaa Do,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

maorI baInaa tauma baIna raoyao
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna