gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kudrat (1981)
 
kudrta

hmao tauma sao pyaar iktanaa
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

hmao tauma sao pyaar iktanaa, yao hma nahIM jaanatao
parvaIna saulataanaa,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

taU nao Aao rMgaIlao kOsaa, jaadU ikyaa
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na