gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Hum Saaya (1968)
 
hma saayaa

idla kI Aavaaja BaI sauna
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar

vaao hsaIna dd- do dao, ijasao maO galao lagaa laU
AaSaa Baaosalao,Saovaana irJavaI,Aao. paI. nayyar