gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Tera Jadoo Chal Gaya
 
taora jaadU cala gayaa

eo caaMd taoro caaMdnaI kI ksama
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama, [smaa[-la drbaar