gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Ek Mahal Ho Sapnoka(1975)
 
ek mahla hao sapanaaoMka

doKaa hO ijaMdgaI kao kuC [tanaa krIba sao
ikSaaor kumaar,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI

idla maoM iksaI ko pyaar ka jalataa huAa idyaa
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI

ek mahla hao sapanaaoM ka
lataa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI