gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chori Chori (1956)
 
caaorI caaorI

Aa jaa sanama, maQaur caaMdnaI mao hma
lataa _ mannaa Do,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

jaha maO jaataI hU, vahI calao Aatao hao
lataa _ mannaa Do,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

risak balamaa
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana

yao rata BaIgaI BaIgaI, yao masta ifjaayaoM
lataa _ mannaa Do,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana