gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Praan Jaye Par Vachan Na Jaye(1973)
 
p`aaNa jaayao par vacana na jaayao

caOna sao hma kao kBaI
AaSaa Baaosalao,esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar