gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Chhaya (1961)
 
Cayaa

AaMsaU samaJa ko @yaaoM mauJao AaMKa sao taUnao igara idyaa
talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI

AaMKaaoM mao mastaI Saraba kI
talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI

[tanaa naa mauJa sao taU pyaar baZa
talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI

[tanaa naa mauJa sao taU pyaar baZa%
lataa _ talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI