gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Madhumati (1958)
 
maQaumataI

Aajaa ro, pardosaI
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI

idla taDpa taDpa ko kh rha hO Aa BaI jaa
lataa _ maukoSa,SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI

GaDI GaDI maaora idla QaDko
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI

sauhanaa safr AaOr yao maaOsama hsaIM
maukoSa,SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI

TUTo hue KvaabaaoM nao hma kao yao isaKaayaa hOM
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`,salaIla caaOQarI