gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Buddha Mil Gaya (1971)
 
bauZ\Za imala gayaa

BalaI BalaI saI ek saUrta
AaSaa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na

ijayaa naa laagao maaora
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na

rataklaI ek Kvaaba mao AayaI
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na