gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Faasale(1985)
 
fasalao

hma caUpa hO ko idla saUna rho hO
lataa _ ikSaaor,Sahryaar,iSava hrI

yaU taao imalanao kao hma imalao hO bahaota
AaSaa Baaosalao,Sahryaar,iSava hrI