gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Taj Mahal (1963)
 
taajamahla

jaao baata tauJa maoM hO, taorI tasavaIr maoM nahI
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

jaao vaada ikyaa vaao inaBaanaa paDogaa
lataa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

jauma-_e_]lafta\ pao hmao laaoga sajaa dotao hOM
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana

paaMva CU laonao dao fUlaaoM kao, [naayata haogaI
lataa _ rfI,saaihr lauiQayaanavaI,raoSana