gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Angoor (1982)
 
AMgaUr

raoja raoja, DalaI DalaI, @yaa ilaKa jaae
AaSaa Baaosalao,gaulajaar,rahUladova bama-na