gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Noorie (1979)
 
naUrI

Aajaa ro, Aajaa ro Aao maoro idlabar Aajaa
lataa _ inaitana maukoSa,jaaM inasaar AKtar,Kayyaama

caaorI caaorI kao[- Aae
lataa maMgaoSakr,jaaM inasaar AKtar,Kayyaama