gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Saraswati Chandra (1968)
 
sarsvataI caMd`

caMdna saa badna
lataa maMgaoSakr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

caMdna saa badna
maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

CaoD do saarI duinayaa iksaI ko ilae
lataa maMgaoSakr,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

fula taumho Baojaa hO Kata mao
lataa _ maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI

hma nao Apanaa saba kuC Kaaoyaa, pyaar taora paanao kao
maukoSa,[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI