gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Milan (1967)
 
imalana

Aaja idla pao kao[- jaaor calataa nahI
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

hma tauma yauga yauga sao yao gaIta imalana ko
lataa _ maukoSa,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

rama kro eosaa hao jaae, maorI inaMdIyaa taaoho imala jaae
maukoSa,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala

saavana ka mahInaa, pavana kro saaor
lataa _ maukoSa,AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala