gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jahan Ara (1964)
 
jahaM Aara

ifr vahI Saama, vahI gama
talata maohmaUd,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna

vaao caupa rho taao maoro idla ko daga jalatao hO
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa,madna maaohna