gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Gulzar
 
gaulajaar

saurma[- Saama, [sa tarh Aae
sauroSa vaaDkr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,laoikna (1990)

taoro baInaa ijaMdgaI sao
lataa _ ikSaaor, rahUladova bama-na,AaMQaI (1975)

taoro baInaa ijayaa jaae naa
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,Gar (1978)

qaaoDIsaI jamaI, qaaoDa AasamaaM
lataa _ BaUpaoMd`, rahUladova bama-na,isataara (1980)

taU hvaa hO, ifjaa hO, jamaIM kI nahI
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama, AnaU mailak,ifjaa (2000)

taU hI taU, taU hI taU satarMgaI ro
kivataa kRXNamautaI- _ saaonaU inagama, e. Aar. rhmaana,idla sao (1998)

tauJa sao naaraja nahI ijaMdgaI, hOrana hU maO
Anaupa GaaoXala, rahUladova bama-na,maasaUma (1982)

tauma Aa gae hao, naUr Aa gayaa hO
lataa _ ikSaaor, rahUladova bama-na,AaMQaI (1975)

tauma paukar laao
homaMta kumaar, homaMta kumaar,KaamaaoSaI (1969)

taumho hao naa hao, mauJa kao taao [tanaa yakIM hO
r}naa laOlaa, jayadova,GaraoMda (1977)

tauJa sao naaraja nahI ijaMdgaI,hOrana hU maO
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,maasaUma (1982)

vaao Saama kuC AjaIba qaI
ikSaaor kumaar, homaMta kumaar,KaamaaoSaI (1969)

yaara isalaI isalaI
lataa maMgaoSakr, paM. +dyanaaqa maMgaoSakr,laoikna (1990)

yao saayao hO, yao duinayaa^M hO, parCa[-yaaoM kI
AaSaa Baaosalao, rahUladova bama-na,isataara (1980)1 |  2 |  3 |  M |  5 |