gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Nida Fazli
 
inada faja%laI

AjanabaI kaOna hao tauma, jaba sao taumho doKaa hO
lataa maMgaoSakr, ]Xaa Kannaa,isvakar ikyaa maOnao (1983)

haoSavaalaaoM kao Kabar @yaa
jagajaIta isaMga, jaitana _ lailata,sarfraoSa (1999)

kBaI iksaI kao maukmmala
AaSaa Baaosalao, Kayyaama,Aaihstaa Aaihstaa (1981)