gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Javed Akhtar
 
jaavaod AKtar

caohra hOM yaa caaMd iKalaa hOM
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,saagar (1985)

doKaa ek Kvaaba taao, yao isalaisalao hue
lataa _ ikSaaor, iSava hrI,isalaisalaa (1981)

idla nao kha caUpako sao, yao @yaa huAa caUpako sao
kivataa kRXNamaUtaI-, rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

eo jaatao hue lama\hao, jara zhrao, jara zhrao
r}pakumaar razaoD, AnaU mailak,baa^D-r (1998)

ek laDkI kao doKaa taao eosaa lagaa
kumaar saanaU, rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

hmao jaba sao maaohbbata hao gayaI hO
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama, AnaU mailak,baa^D-r (1998)

jaadUBarI AaMKaaoMvaalaI saunaao
]idta naarayaNa, rajaoSa raoSana,dstak (1996)

ijasa ko Aanao sao rMgaao mao DUba gayaI hO Saama
kumaar saanaU, AnaU mailak,idlajalao (1996)

jaao BaI caahU, vaao maO paa]}, ijaMdgaI mao jaIta jaa]}
AiBajaIta, jaitana _ lailata,yaosa baa^sa (1997)

kh dao ek baar sajanaa
Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa, AanaMd _ imailaMd,maRtyaUdMD

kqqa[- AaMKaaoMvaalaI ek laDkI
kumaar saanaU, AnaU mailak,DuiplakoT (1998)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
kumaar saanaU, rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

@yaaoM ijaMdgaI kI rah maoM, majabaUr hao gae
ica~aa isaMga, kulaidpa isaMga,saaqa saaqa (1982)

maO kao[- eosaa gaIta gaa]}
AiBajaIta, jaitana _ lailata,yaosa baa^sa (1997)1 |  2 |  3 |